Informasjon om Foreldreråd, FAU og SU

FORELDRERÅD

Etter barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd som består av alle foreldre/ foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal også ta initiativ til dugnader i barnehagen og hjelpe til med å gjennomføre disse. (Hos oss er det barnehagen som setter opp dugnad) Foreldrerådet velger selv leder og sekretær. De er foreldrenes representanter i SU.

 

FAU

FAU er representanter fra foreldregruppa som har ansvar for ulike arrangementer. Dette er bl.a. høstfest(i samarbeid med barnehagen), skidag og sommerfest, eller andre arrangementer de har lyst å arrangere. FAU blir valgt på foreldremøtet.

 

SU

I følge barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe har 2 representanter. Hvis barnehagen har mer enn to avdelinger, antall representanter fra disse to gruppene økes. Eier velger 2 representanter til SU, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Kommunen kan også velge en representant til samarbeidsutvalget. Eiers representanter velges for 2 år, de øvrige for 1 år.
Daglig leder i barnehagen er samarbeidsutvalgets sekretær, forbereder sakene, setter opp sakliste og kaller inn til møte i samråd med leder i SU.